Основни правила за приемането на пратки

Подателят приема правилата и условията за доставка на колети и документи чрез системата за изпращане на ACS, упоменати в настоящата бланка. Никой представител, агент или служител на ACS, както и подател няма правото да променя или да нарушава споменатите правила и условия.

Член 1

Товарителницата на ACS е бланка, неподлежаща на обсъждане и подателят е съгласен с условията и правилата, посочени в настоящия документ.Подателят заявява и се съгласява, че е основният притежател (или негов представител) на пратката, чието съдържание е упоменато на първа страница на товарителницата на ACS. Чрез настоящия документ той заявява,че приема правилата за доставка на ACS.

Член 2

Подателят гарантира, че:

а) Всяка пратка, която е описана на първа страница на товарителницата на ACS е описана точно и е в съгласие със закона.

б) Върху съответната пратка са попълнени правилно изискваните данни и адрес на получателя.

в) Съответната пратка е опакована така, че да гарантира сигурността й при превоза.

г) Ще изплати всички евентуални допълнителни разходи, които могат да възникнат по време на доставянето, връщането или складирането на предметите.

Член 3

ACS има правото, но не се задължава да проверява съдържанието на пратката, която приема да достави. ACS има правото да не достави пратка, ако възникне информация за пратки със забранено съдържание и/или недостатъчни данни за получателя.

Член 4

ACS има правото да задържи или да не предаде всяка експортирана от нея пратка с цел да обезпечи разноски, произтичащи по време на превоза (превозни такси, товар и др.) до тяхното изплащане.

Член 5

ACS осъществява експедиция за сметка на получателя. При отказ за поемане на разходите от страна на получателя, по какъвто и да е повод, заплащането се поема от подателя.

Член 6

ACS отговаря до размера на нанесената вреда при загубване или повреждане на пратка с обявена стойност, освен ако вредата се дължи на качеството на пратката или на неподходяща опаковка.

Член 7

При желание от страна на подателя пратките, се застраховат посредством застрахователна компания, която си сътрудничи с ACS. В случай на загубена или повредена незастрахована пратка (документна или колетна) по вина на ACS се изплаща обезщетение в размер на 100 USD.

Член 8

ACS полага всякакви усилия и предприема всякакви действия с цел да постигне възможно най-бърза доставка, съгласно програмата й за функциониране. В никакъв случай обаче не поема каквато и да било отговорност при закъснение на приемането, транспортирането и предаването на пратката или за каквато и да било загуба, щета, нанесена заради пропуснати ползи, повреда, лоша доставка или недоставяне, основаващо се на непредвидими причини:

А) Поради внезапни непредвидени събития извън обективните човешки възможности (катастрофа, неблагоприятни метеорологични условия, транспортна стачка и др.)

Б) Поради пропуснати или грешни данни, предоставени от подателя, от получателя или от трето лице, имащо интерес към съответната пратка.

Г) Поради съдържанието на пратката, в което може да възникне специфична повреда, фалши-фициране или разрушение.

Член 9

Всяка претенция трябва да се предяви от правоимащия и да се представи в писмен вид в офиса на ACS в срок от 20 дни от датата на приемане на пратката от ACS.

Член 10

ACS не доставя пощенски предмети, които противоречат на закона или предмети, които не се приемат за доставка от IATA. В никакъв случай не се приемат за  доставяне пари.