Основни правила за приемането на пратки

Подателят приема правилата и условията за доставка на колети и документи чрез системата за изпращане на ACS, упоменати в настоящата бланка. Никой представител, агент или служител на ACS, както и подател няма правото да променя или да нарушава споменатите правила и условия.

Член 1

Товарителницата на ACS е бланка, неподлежаща на обсъждане и подателят е съгласен с условията и правилата, посочени в настоящия документ.Подателят заявява и се съгласява, че е основният притежател (или негов представител) на пратката, чието съдържание е упоменато на първа страница на товарителницата на ACS. Чрез настоящия документ той заявява,че приема  исе съгласява с  правилата и общите условия  за доставка на ACS.

Член 2

Подателят гарантира, че:

а) Всяка пратка, която е описана на първа страница на товарителницата на ACS е описана точно и е в съгласие със закона.

б) Върху съответната пратка са попълнени правилно изискваните данни и адрес на получателя.

в) Съответната пратка е опакована така, че да гарантира сигурността й при превоза.

г) Ще изплати всички евентуални допълнителни разходи, които могат да възникнат по време на доставянето, връщането или складирането на предметите.

Член 3

ACS има правото, но не се задължава да проверява съдържанието на пратката, която приема да достави. ACS има правото да не достави пратка, ако възникне информация за пратки със забранено съдържание и/или недостатъчни данни за получателя.

Член 4

ACS има правото да задържи или да не предаде всяка експортирана от нея пратка с цел да обезпечи разноски, произтичащи по време на превоза (превозни такси, товар и др.) до тяхното изплащане.

Член 5

ACS осъществява експедиция за сметка на получателя. При отказ за поемане на разходите от страна на получателя, по какъвто и да е повод, заплащането се поема от подателя.

Член 6

ACS отговаря в размер ( стойност )  посочен в  чл. 9  в общите условия за нанесената вреда при загубване или повреждане на пратка, освен ако вредата се дължи на качеството на пратката или на неподходяща опаковка.

 

Член 8

ACS полага всякакви усилия и предприема всякакви действия с цел да постигне възможно най-бърза доставка, съгласно програмата й за функциониране. В никакъв случай обаче не поема каквато и да било отговорност при закъснение на приемането, транспортирането и предаването на пратката или за каквато и да било загуба, щета, нанесена заради пропуснати ползи, повреда, лоша доставка или недоставяне, основаващо се на непредвидими причини:

А) Поради внезапни непредвидени събития извън обективните човешки възможности (катастрофа, неблагоприятни метеорологични условия, транспортна стачка и др.)

Б) Поради пропуснати или грешни данни, предоставени от подателя, от получателя или от трето лице, имащо интерес към съответната пратка.

Г) Поради съдържанието на пратката, в което може да възникне специфична повреда, фалши-фициране или разрушение.

Член 9

ПРОЦЕДУРИ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да подаде рекламация в срок до 4 (четири) месеца, считано от датата на приемане на пратка в случай на повредени, загубени, ограбени или унищожени пратки. За една и съща пратка рекламация може да подаде само една заинтересована страна.
За да се започне процедура ,клиента трябва да предяви рекламация като попълни рекламационно писмо или писмо (свободен текст), в което вписва исканията си към ОПЕРАТОРА.
Рекламацията трябва да съдържа:
Фирма,булстат адрес за кореспонденция
Или в случай ,че клиента е частно лице три имена и адрес за кореспонденция,
Задължително се цитира номер на товарителница дата на изпращане , за какво се подава рекламацията, претенция за обезщетение /според конкретния случай/.
Към рекламационното писмо задължително се прилагат документи, удостоверяващи произхода на стоката и доказващи претенцията по основание и размер (при повредени, ограбени, унищожени, загубени и откраднати пратки – фактури по себестойност, касови бележки, др.
Рекламацията е редовно предявена единствено тогава, когато:
* са заплатени без отлагане или прихващане всички дължими суми по товарителницата на рекламираната пратка;
* при рекламация за повредена, ограбена или унищожена пратка, рекламираната пратка/част от пратка е предадена на ОПЕРАТОРА, за да се извърши проверка на посочените в рекламационното писмо обстоятелства;
* са представени следните документи: рекламационно писмо; документи, удостоверяващи произхода на стоката и доказващи претенцията по основание и размер
Сроковете за проучване рекламации са един месец – за вътрешни пратки, и три месеца – за международни пратки, като Оператора уведомява писмено рекламанта за резултата.
При уважаване на рекламацията, обезщетението се изплаща на оправомощеното лице до 15 работни дни от датата на уведомлението.

При счетени за основателни рекламации на пратки без обявена стойност размерът на обезщетението се определя от ОПЕРАТОРА, както следва:
за повредена пратка – обезщетение в размер на до 5 (пет) пъти стойността на куриерската услуга без ДДС (в размер до стойността на действителната щета), но не повече от 50 (петдесет) лева
за повредена част от пратка – обезщетение в размер на действителната щета, но не повече от 20 (двадесет) лева;
за загубена или открадната пратка – обезщетение в размер на до 5 (пет) пъти стойността на куриерската услуга без ДДС (в размер до стойността на действителната щета), но не повече от 50 (петдесет) лева
рекламации, касаещи забавено изпълнение на куриерската услуга-обезщетението е в размер на 0,1%
от цената на куриерската услуга за всеки ден забава, но не повече от 10 лв.
ОПЕРАТОРЪТ се освобождава от отговорност за всички повреди по куриерски пратки, станали поради скрити недостатъци в опаковката или невярно обявено съдържание.
ОПЕРАТОРЪТ се освобождава от отговорност за щети, неустановени от ПОЛУЧАТЕЛЯ в момента на получаване на пратката, в присъствието на служител на ОПЕРАТОРА.
ОПЕРАТОРЪТ се освобождава от отговорност за всяко забавяне или невъзможност за изпълнение на задълженията си, ако това изпълнение е възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления, стачки, бунтове, война, които се установяват от съответните компетентни органи.
ОПЕРАТОРЪТ не отговаря за претърпени непреки щети и нереализирани печалби, поради повреждане, загуба, ограбване, унищожение или забавяне на доставката на пратки и съобщения.

Член 10

ACS не доставя пощенски предмети, които противоречат на закона или предмети, които не се приемат за доставка от IATA. В никакъв случай не се приемат за  доставяне пари.